Evidencija radnog vremena

Primena evidencije radnog vremena

PrimeWebTime

Softverski paket sa pretraživačkim korisničkim interfejsom za olakšanu evidenciju radnog vremena koji je nezavisan odinstalisanog operativnog sistema i koji nudi celokupne izveštaje, korekcione opcije i opcije kadrovskog upravljenja. Prime WebTime vam nudi poboljšane funkcije evidencije radnog vremena kroz širok opseg opcionih modula.

Centar za procenu troškova

Sa opcijom procene troškova u prime WebTime-u, možete raspodeliti radno vreme na osnovu uzorka, ručno i/ili automatski za preko 99.999 troškovnih centara. Pomoću kreiranih izveštaja na osnovu sati prijavljivanja, mogu se pratiti troškovi u pojedinin radnim jedinicama i pratiti nivoi profitabilnosti.

Upravljanje i snimanje projekta pomoću TopControl

Sa TopControl, možete upravljati i snimati projekat – ili bilježiti radno vreme utrošeno na isti. Svi radni sati se mogu podeliti u pojedinačne projekte ili naloge, od kojih svaki može da ima više radnih procesa. Pregled sprovođenja redosleda procesа, može dа vаm pomogne u bržoj proceni produktivnosti i profitаbilnosti projekаtа. To vam omogućava veću transparentnost u pripremim troškovima projekta, kao i u proizvodnim troškovima u  raznim fazama analiziranja projekta i pruža preciznu osnovu za planiranje budućih projekata

Planiranje ljudskih resursa (MPP)

Napravite najbolju upotrebu najvrednijih resursa vašeg preduzeća – ljudi. Sa primionovim planiranjem ljudskih resursa, imate direktan pristup svim informacijama o evidenciji radnog vremena u svakom trenutku za efektivno planiranje radne snage i možete:
•    efikаsno rаsporediti sve ljudske resurse
•    kreirati planove smena na osnovu zahtevanih profila
•    kreirati plan raspoređivanja osoblja
•    bazirati radne mogućnosti na osnovu ljudskog kapaciteta
•    bazirati radne mogužnosti na osnovu sposobnosti
•    i ekonomičnosti.

Telefonska evidencija radnog vremena

Primena ovog dodatnog modula omogućava da radnici koji su na terenu imaju mogućnost daljinske prijave radnog vemena , čime se povećava motivacija i praktičnost. Data im je mogućnost da prijavljuju odlaske i dolaske putem telefona, brzo i jednostavno. Mogu se čak slati određeni upiti, npr. zahtev za korištenje ostatka odmora.

Online pirjavljivanje

Sa ovom opcijom, možete prijavljivati svoje radno vreme direktno sa radnog mesta sa svog PC-a ili obavljati druge transakcije, kao što su prijave u troškovnim centrima, najavljivanje godišnjeg odmora ili traženje slobodnih dana itd.

Informacije o zaposlenima

Ova opcija daje mogućnost osoblju da može da šalje upite za pregled prijava i odjava, takodje odsustva sa posla, koja se skladište u bazi podataka i to sve mogu uraditi sa svog računara na svom radnom mestu. Ovi upiti se mogu konfigurisаti i prilаgoditi pojedinаčno tako dа ispune određene uslove.

Tokovi rada (workflow)

Workflow je automatska procedura bez papira sa kojom možete brzo i jednostvano, on-line, dati saglasnost ili odbiti zahtev za odmor, službeno putovanje ili korekciju zaboravljenog prijavljivanja. Workflow vam daje mogućnost da retroaktivno izvršite prijavu, npr. posle nekog trening kursa ili službenog putovanja. Prijava nekog dogadjaja u projektu (početak, kraj, pauza itd) može biti uradjena kroz Workflow. Ovo čini znаčаjаn doprinos smаnjenju opterećenjа HR sektorа (sektora za ljudske resurse).

Kreiranje kartica za prijavljivanje: Dizajn, štampanje i kodiranje

Razne su mogućnosti korišćenja programa za upravljenje pravima u sistemu kontrole i evidencije radnog vremena. Može se koristiti za dizajniranje izgleda i štampanje plastične ID kartice sa opcijom dodatnog kodiranja iste. Zbog toga prime WebSystem se može koristiti i kao sistem za personalizaciju i kreiranje kartica.